KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Tiedonhaun kieliteknologia (INFOA34)
KitCoursePrerequisites Kurssin esitietoina oletetaan tunnetuksi ainakin tiedonhaun perusteet (INFOP3) sekä www-selaimen peruskäyttö. Kurssilla tarvittava kielitieteellinen käsitteistö sisältyy kurssiin. Kieliteknologian johdantokurssista on hyötyä kurssin suorittamisessa, mutta se ei ole ehdoton edellytys kurssin suorittamiseksi.
KitCourseContents Kurssi esittelee tiedonhaun kielellisiä ongelmia ja niiden kieliteknologisia ratkaisuja. Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
  • hakuavainten (hakusanojen) morfologinen variaatio
  • hakukäsitteiden ja hakuavainten valinta
  • fraasit (lausekkeet)
  • hakuavainten monitulkintaisuus
  • viitatut ja poisjätetyt hakuavaimet (anaforat ja ellipsit)
  • automaattinen lausekkeiden ja erisnimien etsintä
  • monikielisyys, kieltenvälinen tiedonhaku (CLIR)
KitCourseCompletion Kurssi suoritetaan tenttimällä sekä suorittamalla harjoitukset. Harjoitukset voi suorittaa kahdella tavalla: joko osallistumalla saliharjoituksiin tai palauttamalla kurssin harjoitusten pitäjälle vastaukset verkossa oleviin tehtäviin (tarkemmat ohjeet tehtäväsivuilla). Verkkokurssi tentitään salikurssin kanssa yhteisessä tentissä.
KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/a8d/
KitCourseTeacher Kimmo Kettunen
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity TaY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssin pitäjälle. Viestin otsikkoon "INFOA34, etäsuoritus"
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2006-08-09 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback