KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Praat-skriptauskurssi / Praat scripting (FS1)
KitCoursePrerequisites FP2. Puheen analyysin perusteet Praat-ohjelmalla (2 op) tai aikaisemmin järjestetty Praat-peruskurssi tai muu Praat-kurssi, tai jonkin verran kokemusta Praat-ohjelman käytöstä, sekä tietokoneen peruskäyttötaidot. Aikaisempaa ohjelmointitaitoa ei tarvita.
KitCourseContents Kurssilla opitaan hyödyntämään Praat-puheanalyysiohjelman skriptausmahdollisuutta muokkaamalla muiden tekemiä Praat-skriptejä ja kirjoittamalla omia. Skripteillä voi helposti laajentaa Praat-ohjelman käyttöalueita ja vaikkapa automatisoida suurenkin puheaineiston analyyseja. Näin vähennetään aikaavievää ja virhealtista käsityötä. Kurssi on erityisen hyödyllinen niille, jotka tutkivat puheaineistoja omassa opinnäytetyössään.
KitCourseCompletion Kurssi suoritetaan tehtävillä ja harjoitustöillä Moodle-oppimisympäristössä.
KitCourseUrl http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007k/FS1praat/
KitCourseTeacher Mietta Lennes
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity HY
KitCourseLevel syvent
KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment www-lomakkeella, joka löytyy kurssisivuilta.
Topic revision: r1 - 2006-12-18 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback