KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Puheen analyysin perusteet Praat-ohjelmalla (FP2)
KitCoursePrerequisites Kurssin esivaatimuksina ovat fonetiikan peruskäsitteiden hallinta sekä tietokoneen peruskäyttötaito.
KitCourseContents Kurssin tavoitteena on tutustua puheen analyysimenetelmiin. Kurssilla luodaan yleiskatsaus Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja neuvotaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssi on fonetiikan opiskelijoiden lisäksi tarkoitettu kaikille, jotka aikovat hyödyntää aineistonaan puheäänitteitä esim. opinnäytetyössään.
KitCourseCompletion Opiskelu tapahtuu pääosin Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opetuksen lisäksi järjestetään tietokoneluokassa lähitapaamisia, joiden osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna, mutta tällöin vaaditaan hyvää motivaatiota ja kykyä harjoitella ohjelman käyttöä itsenäisesti. Muiden opiskelijoiden ja ohjaajan kanssa pääsee keskustelemaan verkkopohjaisesti Moodle-oppimisympäristössä.
KitCourseUrl http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2006s/FP2_praat/
KitCourseTeacher Mietta Lennes
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 2 op
KitCourseEnrollment Sähköpostilla luennoitsijalle. Mainitse
Topic revision: r1 - 2006-10-31 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback