KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Puheen tuottaminen ja havaitseminen (FONEV102 )
KitCoursePrerequisites Fonetiikan perusopinnot.
KitCourseContents Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija puheen evoluutioon, puheen tuottamisen ja havaitsemisen vuorovaikutukseen, puheen akustiikkaan ja puhekyvyn kehittymiseen varhaislapsuudessa. Kurssilla käsitellään puheen ja kirjoituksen suhdetta laajemmin, puheen biologista taustaa, puheen havaitsemisen teorioita, eläinten kommunikaatiomuotoja ja puheen ja kielen käsitteellisiä eroja.
KitCourseCompletion Verkkokurssi
Kurssin aikana kaksi esseetä (8-10 sivua) sekä kurssin lopussa tentti aihepiirin keskeisistä teemoista. Arvostelu asteikolla 0 - 5.
KitCourseUrl http://www.phon.utu.fi/kit/verkkokurssit/havaitse.html
KitCourseTeacher Olli Aaltonen
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity TY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment Etukäteisilmoittautuminen 18.1.2006 mennessä kurssin vetäjälle
Topic revision: r4 - 2007-01-15 - TeroAalto
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback