KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Vieraan kielen äänteiden oppiminen (FONEV097)
KitCoursePrerequisites Fonetiikan perusteet (tai vastaavat tiedot), suosituksena myös Fonologia
KitCourseContents Kurssilla perehdytään vieraan kielen äänteelliseen oppimiseen sekä tähän keskeisesti liittyviin käsitteisiin. Kurssilla käsitellään myös kontrastiivisen analyysin historiallista taustaa ja pääperiaatteita. Tarkemmin kurssilla perehdytään muutamiin nykyaikaisiin vieraan kielen oppimisen teorioihin sekä tutustutaan keskeisiin tutkimustuloksiin ja -menetelmiin.
KitCourseCompletion Verkkokurssi (www.phon.utu.fi/kit/verkkokurssit/opp/) sisältäen lukumateriaalin, kirjallisuuden, verkkokeskustelun. Viikottaiset lukutehtävät kurssin kuluessa sekä kurssin lopussa kirjallinen harjoitustyö ja palautteen antaminen toisen opiskelijan työstä). Kurssilla hyödynnetään myös verkkokeskustelua. Arvostelu asteikolla 0-5.
KitCourseUrl http://www.phon.utu.fi/kit/verkkokurssit/opp/
KitCourseTeacher Virpi Kalliorinne
KitCourseQuarter Q1, Q2
KitUniversity TY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment Kurssille tulee ilmoittautua 15.9.2006 mennessä kurssin opettajalle.
Topic revision: r3 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback