KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (Clt270)
KitCoursePrerequisites * Ohjelmoinnin perusteet (CLT230), tai muuten hankittua jonkilaista taitoa tietokoneen ohjelmoimiseksi.

* Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (CLT260) tai vastaavat tiedot ja taidot sekä sen kurssin edelytykset.

KitCourseContents * Äärellistilaiset automaatit ja transduktorit, transduktorileksikko ja sen rakenne, fonologiset säännöt transduktoreina ja leksikon ja sääntöjen yhteispeli.

* Harjoitustehtäviä ja pienimuotoinen harjoitustyö.

KitCourseCompletion Harjoitustehtävien ja harjoitustyön ja siihen liittyvän selostuksen hyväksyttävä tekeminen. Voidaan suorittaa kokonaan verkon kautta.
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007k/clt270/
KitCourseTeacher Kimmo Koskenniemi
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity HY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssiassistentille. Mainitse "KIT-verkoston puitteissa".
Topic revision: r1 - 2006-10-26 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback