KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (Clt260)
KitCoursePrerequisites Yleisen kielitieteen perustiedot, esim. yleisen kielitieteen perusteet Ctl110, kieliteknologian perustiedot, esim. Clt140, sekä perustietoja morfologiasta, esim. Clt111.
KitCourseContents Morfologian ilmiöt jäsennysongelmina, käytössä olevien jäsennysmenetelmien toimintaperiaatteet ja annotaatiot, kielen kuvaaminen ao. menetelmillä. Morfologisen jäsentimen syötteet ja tulosteet; Morfologian ja fonologian ymmärtämistä tällaisessa viitekehyksessä.
KitCourseCompletion Monimuoto-opetusta, kaikki materiaali joko verkossa tai kurssikirjassa ja kaikki tehtävät ja ohjeet verkossa. Istunnot Unix-luokassa täydentävät toki verkkomateriaalia ja niissä on mahdollisuus kysellä. Kurssin voi suorittaa tekemällä kaikki tehtävät hyväksyttävästi. Kurssi voidaan myös suorittaa kokonaan verkon kautta.
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt260/
KitCourseTeacher Kimmo Koskenniemi
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssiassistentille. Mainitse "KIT-verkoston puitteissa".
Topic revision: r1 - 2006-10-26 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback