KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kielenkäsittelymoduulien evaluointi (Clt250)
KitCoursePrerequisites * Kieliteknologian peruskurssi

* Ohjelmoinnin perusteet, esim. Clt230 tai vastaavat tiedot ja taidot.

* Unix- tai Windows-ympäristön perusteet
KitCourseContents * Johdatus ohjelmistojen evaluointiin

* Todennäköisyys- ja tilastomatematiikan perusteita

o Todennäköisyysjakaumat

o Tilastolliset testit

* Harjoituksia R-ohjelmalla
KitCourseCompletion * kurssin aikana tehtävä harjoitustyö tai viikkotehtävät (sovitaan erikseen kurssin alussa)

* kurssin voi suorittaa etänä (huom. pilottikokeilu, mahd. rajoitettu opiskelijamäärä)
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt250/
KitCourseTeacher Seppo Nyrkkö
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssiassistentille. Mainitse
Topic revision: r1 - 2006-10-25 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback