KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kieliteknologian johdantokurssi ja harjoitukset (CLT140)
KitCoursePrerequisites
  • yleisen kielitieteen perusteet
  • verkkoselaimen käyttötaito
  • sähköpostin käyttötaito
KitCourseContents Kieliteknologian tärkeimmät sovellukset ja kieliteknologian eri alueiden esittely
KitCourseCompletion Kokonaan verkon kautta suoritettavissa oleva kurssi. Suorittaminen edellyttää hyväksyttävää vastaamista viikottaisiin kysymyksiin sekä kurssin aikana suoritettavien harjoitustehtävien hyväksyttävää suorittamista. Kurssin lopuksi on kurssin suorittamiseen kuuluva tentti, joka järjestetään samaan aikaan niissä yliopistoissa, joista osallistujia on ja tentille järjestetään kaksi vastaavaa uusimismahdollisuutta.
KitCourseUrl http://www.ling.helsink.fi/kit/2006s/clt140/
KitCourseTeacher KimmoKoskenniemi
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 6 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse luennoitsijalle
Topic revision: r4 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback