KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Rakenteisten dokumenttien perusteet (Clt132)
KitCoursePrerequisites
 • Clt130 (Kieliteknologian ATK-ympäristö) tai
 • vastaavat perustiedot unixista: tiedostojen kopioiminen unix-palvelimelle sekä tiedosto-oikeudet unixissa

KitCourseContents
 • rakenteisten ja rakenteettomien dokumenttien erot
 • XML (eXtended Markup Language) ja DTD (Document Type Definition)
 • hyvinmuodostettu dokumentti ja validi dokumentti
 • HTML- ja XHTML-kielet
 • rakenteisen dokumentin ulkonäön määrittäminen
 • CSS-muotoilukieli

KitCourseCompletion
 • luennot
 • viikkoharjoitukset
 • harjoitustyö

Läsnäolo ei ole pakollista, mutta viikkoharjoituksiin vastaaminen edellyttää tällöin omatoimista perehtymistä luennolla käsiteltyihin aiheisiin. Viikkoharjoitukset tulee suorittaa hyväksyttävästi jotta harjoitustyö otetaan arvosteltavaksi.

Kurssi voidaan suorittaa etäkurssina.
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007k/clt132/
KitCourseTeacher Jussi Tuovila
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity HY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r3 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback