KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Korpusten käsittely (Clt131)
KitCoursePrerequisites
  • Unix-käyttöjärjestelmän käytön perusteet esim. kurssin Kieliteknologian ATK-ympäristö (clt130) laajuudessa.
  • Lisäksi vaaditaan myös pääsy jollekin Unix- tai Linux-koneelle, jolla kurssilla annettavat harjoitukset voi suorittaa. Harjoitukset voi suorittaa myös Cygwiniä käyttämällä.
KitCourseContents
  • One-linereiden käyttö Unixin komentoriviltä, erityisesti "putkitus"
  • Yksinkertaisten skriptien laatiminen Emacs-editorilla
  • Merkkijonojen muokkaaminen ja poiminen
  • Säännölliset lausekkeet
  • Frekvenssilistojen ja yksinkertaisen konkordanssin laatiminen
  • Kielitieteellisten ohjelmien ja aineistojen esittelyä

KitCourseCompletion
  • HY:n opiskelijat: täsmentyy myöhemmin
  • KIT-verkoston opiskelijat voivat suorittaa kurssin verkkokurssina palauttamalla harjoitukset määräaikaan mennessä sähköpostitse luennoitsijalle

KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt131/index.shtml
KitCourseTeacher FM Nicholas Volk
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse luennoitsijalle myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen
Topic revision: r4 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback