KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kieliteknologian ATK-ympäristö (Clt130)
KitCoursePrerequisites Tietokoneen käytön perustaidot, esim. tiedekunnan TVT-ajokortti tai vastaavat tiedot.
KitCourseContents * yleisen kielitieteen laitoksen ATK-järjestelmien erikoispiirteet
* Unix-käyttöjärjestelmän perusteet
* Työskentely sekä komentotulkissa että graafisessa ympäristössä järjestelmien laitoksen tiloissa ja etäkäyttäjänä
* Työskentely työasemalla ja palvelimilla
* Etäkäyttö muista käyttöjärjestelmistä
* Käyttöoikeuksien hallinta
* Perusohjelmat laitoksen ATK-järjestelmissä
* Ohjelmien moniajo ja hallinta
KitCourseCompletion * Hyväksytysti suoritetut harjoitukset
* Kurssilla myös etäsuoritus mahdollisuus
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt130/
KitCourseTeacher Säde Seppälä
KitCourseQuarter Q1
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 2 op
KitCourseEnrollment Kurssiassistentille sähköpostitse.
Topic revision: r1 - 2006-09-08 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback