KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Fonetiikan harjoitukset (Clt121)
KitCoursePrerequisites
  • Clt120 Fonetiikan perusteet on oltava suoritettuna tai suoritettava samanaikaisesti tämän kurssin kanssa.
KitCourseContents Kurssilla tutustutaan puheeseen tutkimuskohteena erilaisten harjoitustehtävien avulla. Kurssin aihepiirejä ovat

  • Perehtyminen puhesignaaliin: sen segmentaalisiin ja suprasegmentaalisiin piirteisiin
  • Puhesignaalin auditiivinen analyysi: foneettisen transkription perusteet
  • Puheäänteiden akustiikkaa ja psykoakustiikkaa: asiaa puheen havaitsemisesta
  • Prosodisten muuttujien vaikutus puheeseen
KitCourseCompletion Opiskelu tapahtuu pääosin Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan tekemällä annetut harjoitustehtävät hyväksytysti. Kurssin voi halutessaan suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Verkko-oppimisympäristössä on kuitenkin käytävä säännöllisesti ja oltava aktiivinen, jotta kurssin seuraaminen ja aikataulussa pysyminen onnistuu. Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta se helpottaa suoritusta.
KitCourseUrl http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2006s/Clt121/
KitCourseTeacher Mietta Lennes
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 2 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r5 - 2006-10-19 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback