KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Tiedonhaun kirjatentti (INFOA35)
KitCoursePrerequisites Ei edellytetä aikaisempia suorituksia, mutta kurssista INFOP3 Tiedonhaun perusteet on suositeltava.
KitCourseContents Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva dokumenttien ja tietokantojen rakenteesta, tiedonhakumalleista, tiedonhaun evaluoinnista ja tiedonhaun tutkimuksen suuntauksista; perehdyttää luonnollisen kielen ominaisuuksiin tiedonhaun kannalta sekä lingvistisiin menetelmiin (etenkin sanamuotojen normalisointiin), täsmäytysmenetelmiin, kyselyihin ja käsiteperusteiseen tiedonhakuun.
KitCourseCompletion Mahdollista suorittaa lähiopiskeluna tai korvata kirjatentillä.
Tentitään yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan.
KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_menetelmat/KIT-infoa32-35.html
KitCourseTeacher

KitCourseQuarter Q2
KitUniversity TaY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits

KitCourseEnrollment

Topic revision: r3 - 2006-10-19 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback