KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Language Learning and New Technologies (682314S)
KitCoursePrerequisites Perustaidot tieto- ja viestintätekniikassa. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kurssi on luokiteltu syventäviin opintoihin kuuluvaksi Oulun yliopiston englantilaisen filologian opintosuunnitelmassa, mutta se soveltuu muihinkin opintojen vaiheeseen.

KIT-verkoston (kieliteknologia) opetussuunnitelmassa kurssi on valinnainen perusopintokurssi.
KitCourseContents Kurssilla perehdytään verkkoperustaisen oppimisen ja opetuksen teoriaan ja menetelmiin erityisesti kielenoppimisen näkökulmasta. Opiskelu perustuu kollaboratiiviseen projektityöhön, jonka puitteissa suunnitellaan ja toteutetaan kielenoppimisen verkkohanke koulujen tai muiden oppilaitosten kesken. Opiskelijoiden on mahdollisuus erikoistua myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (esim. verkkotuutorointi, pedagoginen suunnittelu, verkkomateriaalin sisällöntuotanto, projektinhallinta, toiminnan tutkiminen).
KitCourseCompletion Kurssin työskentelykieli verkossa on englanti. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista tiimityöhön, sekä raportointia erikseen sovittavasta aihepiiristä. Arviointi skaalalla 0-5.
Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta muutamia kontaktiopetuskertoja järjestetään Oulussa tarpeen mukaan. Mikäli opiskelija ei pääse paikalle, voidaan käyttää puhelinneuvottelu- tai videokonferenssiyhteyttä tai sopia osallistumisesta muulla tavoin verkossa.
KitCourseUrl http://www.ekl.oulu.fi/wpeda/LLNT.htm
KitCourseTeacher Leena Kuure
KitCourseQuarter Q3, Q4
KitUniversity OY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment 10.1.07 mennessä Leena Kuurelle sähköpostitse etunimi.sukunimi at oulu.fi
Topic revision: r6 - 2006-11-24 - LeenaKuure
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback