KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Puhehäiriöiden akustiikka (450617)
KitCoursePrerequisites
  • Kielentutkimuksen perusteet
  • Johdanto fonetiikkaan
  • Johdanto tilastolliseen analyysiin
  • Kieliteknologian ATK-ympäristö (tai vastaavat taidot)

KitCourseContents
  • Puhehäiriöiden akustinen analyysi "Speech Examination"- protokollan avulla.
  • Puoliautomaattinen puheotosten analyysi ja testin evaluointi Praat- tms. ohjelman avulla.

KitCourseCompletion
  • Verkkokurssi
  • Omatoiminen puheaineiston äänitys
  • Harjoituksia ja lopputyö

KitCourseUrl http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puhehair/
KitCourseTeacher

KitCourseQuarter Q3
KitUniversity JoY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 3-6 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r3 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback