KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Puheentunnistuksen perusteet (450610)
KitCoursePrerequisites
  • Kielentutkimuksen perusteet

  • Johdanto fonetiikkaan

  • Kieliteknologian johdantokurssi

  • Johdanto tilastolliseen analyysiin

  • Kieliteknologian ATK-ympäristö (tai vastaavat taidot)
KitCourseContents
  • Kurssi perehdyttää automaattisen puheentunnistuksen toimintamalleihin sekä tyypillisiin sovelluksiin.
  • Esitellään myös perusmenetelmiä kuten tilastollista kielimallinnusta ja Markovin piilomalleja menemättä kuitenkin algoritmien teknisiin tai matemaattisiin yksityiskohtiin.
KitCourseCompletion
  • Verkkokurssi
  • Harjoituksia ja lopputyö
KitCourseUrl http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puheentu/
KitCourseTeacher

KitCourseQuarter Q3
KitUniversity JoY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 3-6 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r5 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback