KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kieliteknologian historia (450203)
KitCoursePrerequisites Ei esitietovaatimuksia.
KitCourseContents Valitaan kirjallisuutta seuraavien otsikoiden alta:

  • Historiallisia katsauksia
  • Kielitieteellinen tietojenkäsittely
  • Kääntäminen
  • Jäsentimet
  • Tiedonhaku
  • Tekoälyyn ja dialogiin liittyvää materiaalia
  • Puheteknologia
KitCourseCompletion Kirjatenttiin luetaan kirjoja ja artikkeleita annetusta valikoimasta. Tenttijän kanssa sovitaan tarkemmin mitkä osat tentitään; kokonaissivumäärän pitää ollä vähintään n. 380.
KitCourseUrl http://phon.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/muut/kthist/index.shtml
KitCourseTeacher

KitCourseQuarter Q3, Q4
KitUniversity JoY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits

KitCourseEnrollment

Topic revision: r4 - 2006-09-11 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback