Kieliteknologian ensimmäinen itsearviointi (luonnos)

Tässä luonnoksessa on merkitty lähteet itsearvioinnin työstämisen ajaksi. Ne poistetaan lopullisesta versiosta.

Esipuhe

Käsillä oleva itsearviointi on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen kieliteknologian oppiaineen ensimmäinen. Kieliteknologia on verrattain uusi pääaine, joka perustettiin tietokonelingvistiikan oppiaineena yleisen kielitieteen laitokseen vuonna 1987. Nykyisen nimensä kieliteknologia sai vuonna 1999 (lähde: oppiaineen kotisivu). Itsearvionnin pohjana on käytetty yleisen kielitieteen oppiaineen itsearviointeja, erityisesti juuri ilmestynyttä neljättä itsearviontia (Hurme, J. ja Niiranen, E. 2008. Yleisen kielitieteen neljäs itseraviointi, Technical Reports of the Department of General Linguistics 4).

Kieliteknologian oppiaineen itsearviointi kattaa kalenterivuodet 1997-2007. Ensimmäisestä kymmenvuotiskaudesta esitetään joitakin huomioita, mutta oppiaineen opiskelijoiden määrän ja opetuksen määrän kasvu ja vakiintuminen ajoittuvat itsearvioinnin kohteena olevaan vuosikymmeneen. Kieliteknologiasta tutkinnon suorittaneiden työllistymistä kuvaava osio kattaa myös ennen vuotta 1997 aloittaneiden opiskelijoiden haastattelut.

- panostettu kotisivujen kautta tapahtuvaan tiedotukseen (fuksisivut, kieliteknologian ATK-ympäristön sivut, kurssiassistenttien ohjeistus, toimintakäsikirja...)

Laatukäsikirja ja toimintakäsikirja
Helsingin yliopistossa otettiin vuonna 2007 tavoitteeksi laatia kaikissa yksiköissä opetuksen laatukäsikirja sekä toimintakäsikirja ?? muokkaa... tarkista käsitteet... Seuraavassa kuvataan näitä asiakirjoja lyhyesti. Laatukäsikirja ja toimintakäsikirja ovat sivustoja, joita ylläpidetään ja täydennetään tarpeen tullen,

Opetuksen laatukäsikirja 2007 ja opetuksen johtamisen kuvaus 2008

Hallinnon toimintakäsikirja 2007 sisältää myös opiskelijoille tarkoitetun osion laitoksen palveluista.

Laatukäsikirjassa kuvaillaan oppiaineen opetuksen suunnittelu ja johtaminen sekä opetuksen toteutus ja arviointikäytännöt. (lähde: laatukäsikirja)

Valtakunnallinen yhteistyö

KIT-verkosto

KPK-maisteriohjelma

KIT-tutkijakoulu

UHLCS

Pohjoismainen yhteistyö
- NGSLT

- Nealt

- FiLT

Kieliteknologian oppiaineena

Kieliteknologia (engl. Human language technology) on monitieteinen tieteenala, joka tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä (puhetta tai kirjoitusta) voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Tunnetuimmat kieliteknologian sovellusalat lienevät automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus. Näiden lisäksi kieliteknologialla on useita muita sovellusalueita, joita on esitelty mm. Teknologioita -osiossa (siis FiLTin...) sekä Helsingin yliopiston kieliteknologian oppiaineen verkkosivulla. (lähde: FiLT)

Oppiaineessa opetuksesta vastaa kaksi opetusviran haltijaa, tietokonelingvistiikan professori sekä kieliteknologian yliopistonlehtori, joiden lisäksi tuntiopettajat opettavat osan kursseista. Myös opiskelijoiden määrä on suhteellisen pieni, mutta opiskelijayhteisö sitäkin tiiviimpi ja aktiivisempi.

Tilastotietoja

Pääaineopiskelijat
Suoritetut tutkinnot
Tietokonelingvistiikan oppiaine on perustettu vuonna 1987. Ensimmäiset maisterit ovat valmistuneet 1995, joten alla olevassa taulukossa on mukana kaikki oppiaineesta koskaan valmistuneet vuoteen 2007 asti.

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Yht.
HuK - 1 - - - 2 2 - 2 2 3 5 4 21
FM/FK 2 - 1 - 1 - 1 1 - 2 4 8 3 23
FT - - - - 1 1 - - - - 3 - - 5

Sivuaineopiskelijat
Suoritetut opintokokonaisuudet
Opintoviikot ja opintopisteet ja analyysi

Perusopetus

Kysely kieliteknologian opiskelijoille

Kyselyn tulokset

Kyselyyn vastasi yhteensä 33 kieliteknologian pää- ja sivuaineopiskelijaa.

1. Sukupuoli N=33

nainen 19
mies 14

2. Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna N=33

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 0 0 1 4 3 3 2 4 3 2 2 5 1 2

3. Kirjauduin Helsingin yliopistoon vuonna N=33

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 1 0 1 2 1 3 3 6 5 8

4. Kotipaikkani ennen Helsingin yliopistoon kirjautumista N=33

Helsinki 8
Espoo 8
Tampere 3
Hollola 2
Lahti 2
Turku 2
Vantaa 2
Porvoo 1
Joensuu 1
Järvenpää 1
Jyväskylä 1
Riihimäki 1
Piikkiö 1

5. Aloin opiskella kieliteknologiaa vuonna N=33

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ei muista
3 3 1 5 4 6 2 8 1

6. (Täytä tämä kohta vain, jos tulit suoraan pääaineopiskelijaksi) Suoritin pääsykokeen vuonna N=21

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 1 3 2 4 3 5

7.

(Täytä tämä kohta vain, jos suoritit pääsykokeen jossain muussa aineessa) Suoritin pääsykokeen aineessa N=10

englantilainen filologia 3
yleinen kielitiede 2
yleinen kielitiede (Turku) 1
suomi 1
tietojenkäsittelytiede 1
tietotekniikka (TKK) 1
egyptologia 1

8. Muut mahdolliset pääaineesi ennen kieliteknologiaa N=9

tietojenkäsittelytiede 3
käännöstiede 2
kemia 1
informaatiotekniikka 1
suomi 1
englantilainen filologia 1
pohjoismaiset kielet, islanti 1
egyptologia 1

9. (Täytä tämä kohta vain, jos olet kieliteknologian sivuaineopiskelija) Pääaineeni on N=7

englantilainen filologia 3
yleinen kielitiede 2
KPK 1
tietojenkäsittelytiede 1

10. Miksi ryhdyit opiskelemaan kieliteknologiaa? N=31

Kieliteknologia yhdistää kielen ja tietokoneet, molemmat kiinnostavat. 12
Vaikutti mielenkiintoiselta/mukavalta 5
Kielitieteen tueksi/täydennykseksi 3
Sattumalta 3
Osui silmään nettisivuja/opinto-opasta selatessa 3
Poikkitieteellinen 2
Kiinnostus kieliin 2
Ajankohtainen ala 1
Monipuolista 1
Abi-info herätti kiinnostuksen 1
Yhdistää humanismia käytäntöön 1
Tuntui yhdistävän aiemmat opinnot 1
Hyvä sivuaine tietojenkäsittelytieteelle 1
Näin julisteen laitokseni seinällä 1
En päässyt ensisijaisesti hakemaani paikkaan 1
Teoreettisen filosofian kiintiö oli pienempi 1

Työelämäosio

*Oppiaineesta valmistuneiden (HuK ja FM) näkemykset työllistymisestä ja siitä, miten oppiaineen sisältö on ollut relevanttia suhteessa työtehtäviin.
Kysely oppiaineesta valmistuneille (myös HuK jos ei ole jatkanut opintojaan tai on poistettu kirjoilta myös jatko-opiskelijat)
Kyselyn tulokset

Lopuksi

Lähteet

Liitteet

Päivityshistoria
H. Mikkonen kyselyn tuloksia 19.6.2008
H. Westerlund esipuhetta 28.2.2008
H. Westerlund avainsanoja 25.2.2008
H. Westerlund runko 18.2.2008

-- HannaWesterlund - 18 Feb 2008

Topic revision: r6 - 2008-06-19 - MirkaMikkonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback