-- MirkaMikkonen - 03 Jan 2008

Kieliteknologian itsearviointi 2008

Tällä hetkellä vaihe on se, että olen käymässä läpi yleisen kielitieteen tekemiä itsearviointeja ('99, '01 ja '07). Sen jälkeen olisi tarkoitus kasata alustava runko kieliteknologian itsearvioinnille. -- MirkaMikkonen - 03 Jan 2008

Nyt olen saanut kasaan luonnoksen kyselylomakkeesta (ks. alla). Olen myös hankkinut itselleni tiedekunnan E-lomakejärjestelmään käyttöoikeuden, ja luonut kyselylomakkeelle sinne alustavan pohjan. Nyt odottelen kommentteja lomakkeesta. Kun mahdolliset korjaukset on tehty, lomake on tarkoitus julkaista mahdollisimman pian. Julkaiseminen tapahtuu asettamalla lomake julkiseksi ja lähettämällä täyttämispyyntö Aspektin postituslistalle. Sen jälkeen olisi tarkoitus ruveta pohtimaan, mitä tilastotietoa tutkimukseen halutaan. -- MirkaMikkonen - 10 Jan 2008

Tänään kartoitan vähän tilastoja. Millaisia tilastoja on? Mitä pitää erikseen pyytää tiedekunnalta? Mikä on relevanttia itsearvioinnin kannalta? Päätin luoda tilastopohdinnalle oman ItsearvioinninTilastot -sivunsa. -- MirkaMikkonen - 15 Jan 2008

Loin uuden sivun itsearvioinnin dokumenttia varten -- HannaWesterlund - 18 Feb 2008 KieliteknologianItsearviointi2008TR6

Kyselylomake kieliteknologian opiskelijoille

Kyselyssä olisi ehkä hyvä kysyä mahdollisimman paljon avokysymyksiä. Se teettää analysointivaiheessa vähän enemmän töitä, mutta vastaukset ovat usein perusteellisempia. Jos annetaan Kyllä/Ei/EOS -vaihtoehdot sekä kommenttikenttä, kommentteja tipahtelee usein nihkeästi.

Arvotaanko kyselyyn vastanneiden kesken jokin palkinto?

Suuri osa kielitieteen kyselyssä olleista kysymyksistä käy sellaisenaan kieliteknologian itsearviointiin. Olennaista onkin miettiä, onko tässä luonnoksessa jotain sellaista, mikä ei ole tarkoituksenmukaista? Mitkä ovat tavoitteet tässä itsearvioinnissa ja palvelevatko kysymykset niitä? Ja onko jotain, mitä tässä ei ole ymmärretty ottaa huomioon? Olen listannut kysymyksiä sillä mielellä, että tästä luonnoksesta voisi karsia tarpeettomat pois, mutta siihen ei tarvitsisi kovasti lisätä.

Lomakkeet

Lomakkeita voisi olla kaksi; yksi varsinainen kysymyslomake ja sen lopussa linkki henkilötietolomakkeeseen, jonka saa täyttää halutessaan vastattuaan kyselyyn. Tällöin voitaisiin luvata, että nimet ja vastaukset pysyvät erillään toisistaan, jolloin anonymiteetti säilyy. Kahta täysin toisistaan erillistä lomaketta ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä ketään ei ole järkevää päästää täyttämään pelkkää henkilötietolomaketta ilman, että henkilö täyttää varsinaisen kyselyn. Henkilötietolomakkeessa voisi kysyä, haluaako vastaaja, että tutkimuksen tuloksia lähetetään hänelle. Henkilötietolomakkeen tietoja käytettäisi siis vain tulosten lähettämiseen, ja mahdollisesti palkinnon lähettämiseen, jos sellainen päätetään arpoa osallistujien kesken.

Kesken lomakkeen olevat kommentit olen merkinnyt rivin alussa olevalla risuaidalla tähän tapaan:

# Tämä on kommentti.

Rasti ruutuun -ruutua kuvaa LI koska en keksinyt parempaakaan ja se näyttää melkein ruudulta.

Käytän lomakkeissa merkintää <laatikko> kuvaamaan avovastauksiin tarkoitettua vastauslaatikkoa.

Merkitsin kysymysmerkillä ne kohdat, joiden mukaanottamisen tiedän epävarmaksi.

Taustatietolomake

1. Nimi <laatikko>

2. Osoite (myös postinro ja postitoimipaikka) <laatikko>

3. Haluan tiedon tutkimustuloksista tutkimuksen valmistuttua LI

?4. Haluan osallistua palkinnon arvontaan LI

Varsinainen kyselylomake

# Osiot ovat
#
# Tausta
# Opetus ja käytännön järjestelyt
# Opintojen eteneminen ja sujuvuus
# Tuki laitoksella
# Laitoksen ilmapiiri
# Tietotekniikka
# Työelämä
# Kurssikohtainen palaute

TAUSTA

5. Olen mies LI nainen LI

?6. Syntymävuosi <laatikko>
#Onko tämä mitenkään relevantti?

7. Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna <laatikko>

8. Kirjauduin Helsingin yliopistoon vuonna <laatikko>

9. Kotipaikkani ennen Helsingin yliopistoon kirjautumista <laatikko>

?10. Opiskelen kieliteknologiaa pääaineena LI sivuaineena LI
# Tämän pystyisi päättelemään seuraavastakin kohdasta eli tämä on turhaa täyttämistä

11. Miten olet aloittanut kieliteknologian opintosi?

  11 a. Ryhdyin opiskelemaan kieliteknologiaa vuonna <laatikko>

  11 b. Jos tulit suoraan pääaineopiskelijaksi:
   Suoritin pääsykokeen vuonna <laatikko>

  11 c. Jos suoritit pääsykokeen jossain muussa aineessa:
   Suoritin pääsykokeen vuonna <laatikko>
   Missä aineessa? <laatikko>

  11 d. Muut mahdolliset pääaineesi ennen kieliteknologiaa: <laatikko>

  11 e. Jos olet sivuaineopiskelija:
   Pääaineeni on <laatikko>

12. Miksi ryhdyit opiskelemaan kieliteknologiaa?
<laatikko>

13. Jos olet keskeyttänyt kieliteknologian opinnot:

13 a. Keskeytin kieliteknologian opiskelun lukukaudella <laatikko>
   Miksi?
   <laatikko>

13 b. Jos vaihdoit pääainetta:
   Mikä on uusi pääaineesi? <laatikko>

14. Mitä sivuaineita olen lukenut ja kuinka monta opintoviikkoa tai opintopistettä olen niissä suorittanut tai aion suorittaa?
<laatikko>

15 a. Jos olet suorittanut HuK-tutkinnon: Olen suorittanut HuK-tutkinnon lukukaudella <laatikko>

15 b. Jos olet suorittanut FK-/FM-tutkinnon: Olen suorittanut FK-/FM-tutkinnon lukukaudella <laatikko>

?16. Muut opintoni lukion jälkeen (mainitse ajankohta ja mahdollisesti suorittamasi tutkinnot):
<laatikko>
# Onko tämä relevantti?

?17. Työkokemukseni.
<laatikko>
#Kannattaako tätä ollenkaan kysyä, jos varsinaisessa kyselylomakkeessa kysytään kieliteknologian alaan liittyvää työkokemusta erikseen?

18 a. Missä tutkintojärjestelmässä olet tällä hetkellä?

LI vanhassa
LI uudessa
lisätietoja <laatikko>

18 b. Minkä tutkintojärjestelmän mukaan aiot valmistua?

LI vanhan
LI uuden
lisätietoja <laatikko>

OPETUS JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

19. Mitä mieltä olet kieliteknologian pääsykokeesta?
<laatikko>

20. Mitä pidät seuraavista opintojen suoritustavoista? Arvioi asteikolla 1-4, 1 on vähiten mieluinen, 4 mieluisin. Jos et osaa sanoa, valitse 0.

Suoritustapa 1 2 3 4 0 Miksi?
luento            
harjoitustyö            
viikottaiset harjoitustehtävät            
verkkokurssi            
essee            
kirjatentti            
opintopiiri            

21. Pitäisikö joitakin suoritusmuotoja olla tarjolla enemmän tai edellä mainittujen lisäksi?
<laatikko>

22. Kaipaatko lisää opetusta jollain kieliteknologian osa-alueella?
<laatikko>

23. Vaikuttaako ajankohtainen tutkimus mielestäsi opetukseen?
<laatikko>
# Vastausohjeissa voisi sanoa "vastaa niihin kysymyksiin, joiden katsot olevan kannaltasi relevantteja" tms
# Esimerkiksi fukseilla ei välttämättä ole tästä kovin kummoista kuvaa.
# En tiedä, osaanko itsekään 5. vuoden opiskelijana vastata tähän mitenkään järkevästi

24. Jos olet osallistunut kursseille, joilla on kurssiassistentti:
Koetko, että kurssiassistenteista on hyötyä? <laatikko>

25. Jakautuuko opetus mielestäsi sopivasti eri viikonpäiville, kuukausille ja periodeille?
<laatikko>

26. Onko pää- ja sivuaineopintojen yhteensovittaminen mielestäsi ongelmatonta? (ajallisesti ja sisällöllisesti) Entä tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen yhteensovittaminen muiden opintojen kanssa?
<laatikko>

?27. Onko sinulla erityisiä toiveita ensi vuoden opetusohjelmaa koskien?
#Onko relevantti? ehkä overlappaa kys 31 kanssa

28. Onko opetuksen laatu mielestäsi hyvä?
<laatikko>

29. Toimiiko kurssipalautejärjestelmä hyvin?
<laatikko>

30. Mitä mieltä olet kieliteknologiassa annettavasta vieraskielisestä opetuksesta?
<laatikko>

31. Miten muuten haluaisit kommentoida laitoksen opetusta tai käytännön järjestelyjä?
<laatikko>

OPINTOJEN ETENEMINEN JA SUJUVUUS

32. Onko HOPS:n laatiminen selkeyttänyt opintojasi?
<laatikko>

33. Oletko jäänyt ETAPPI -seurantaan?
LI en
LI kyllä. Onko sillä ollut vaikutusta? <laatikko>

34. Ovatko opintoviikko-/pistemäärät vastanneet tekemääsi työmäärää? Jos eivät, tarkenna.
<laatikko>

35. Miten tutkinnonuudistus on vaikuttanut opintoihisi?
<laatikko>

?36. Harjaantuvatko opiskelijat tarpeellisessa määrin opintojensa kuluessa kirjoittamaan tieteellistä tekstiä?
<laatikko>
# Kai tätä varten on tdk:n viestintäkurssejakin, eihän tämä pelkästään laitoksen vastuulla ole?

37. Onko seminaarityöskentely mielekkäällä tavalla kytketty pro gradu -tutkielmaan? Entä proseminaari kandidaatintutkielmaan?
<laatikko>

38. Ovatko jotkin tekijät hidastaneet opintojasi?
<laatikko>

39. Oletko yleisesti ottaen tyytyväinen saamaasi koulutukseen?
<laatikko>

40. Oletko joskus harkinnut kieliteknologian opiskelun keskeyttämistä? Jos olet, miksi?
<laatikko>

TUKI LAITOKSELLA

41. Ovatko laitoksen henkilökunnan vastaanottokäytännöt mielestäsi toimivia?
<laatikko>

42. Oletko saanut tarpeeksi ohjausta ja neuvontaa?
<laatikko>

43. Onko laitoksella järjestetty tuutori- ja pienryhmäohjaus vastannut odotuksiasi?
<laatikko>

LAITOKSEN ILMAPIIRI

44. Onko laitoksen ilmapiiri hyvä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä?
<laatikko>

45. Onko laitoksen ilmapiiri hyvä opiskelijoiden kesken?
<laatikko>

46 a. Saatko riittävästi tietoa ajankohtaisista asioista laitoksella?
   LI kyllä LI ei

46 b. Mikä on mielestäsi hyvä tiedotuskanava?
    LI sähköpostilista
    LI ilmoitustaulu
    LI laitoksen verkkosivut
    muu, mikä <laatikko>

47. Kaipaatko lisää opiskelutilaa tai -välineitä laitokselle?
<laatikko>

48. Miten muuten haluaisit kommentoida laitosta?
<laatikko>

TIETOTEKNIIKKA

49. Oletko saanut riittävästi käytännön opetusta tietotekniikan alalla?
<laatikko>

50. Valitse allaolevista kohdista ne, jotka olet jossain vaiheessa suorittanut:
LI TVT-ajokortti
LI Clt130 - ATK-perusteet kieliteknologeille (tai entinen Ctl130 - Unix-käyttöjärjestelmän alkeet)
LI Jokin muu ATK-peruskurssi

51. Jos olit opiskelijana, kun laitoksella oli unix-päivystys (n. 2000-2005):
Koetko, että unix-päivystyksestä on ollut sinulle hyötyä?
<laatikko>

52. Onko ling-tunnusten yhdistyminen cc-tunnuksiin kesällä 2006 vaikuttanut opintoihisi?
<laatikko>

# Jossain kohdassa olisi kiusaus kysyä, olisiko jonkinlaiselle opintopiiritoiminnalle kysyntää. Ehkä joku sen tyyppinen kysymys kuin "Kaipaisitko pienryhmätoimintaa/tietotekniikkaneuvontaa kursseilla, jotka sisältävät harjoitustehtäviä?"

TYÖELÄMÄ

53. Mitä tietoja tai taitoja haluaisit kartuttaa työelämää varten?
<laatikko>

54. Näkyykö työelämään valmistaminen tarpeeksi tutkinnossa?
<laatikko>

55. Jos olet osallistunut laitoksen harjoitteluun, mitä kokemuksia sinulla on siitä? Oliko harjoittelusta hyötyä työelämään sijoittumisen kannalta?
<laatikko>

56. Oletko tehnyt alan töitä?
LI kyllä LI en

   Jos olet, onko opinnoistasi ollut niissä hyötyä?
<laatikko>

57. Millaisena näet tulevaisuutesi kieliteknologina?
<laatikko>
# Halutaanko tämä kysymys?

KURSSIT

#Tähän tulee kaikista kursseista kurssikohtainen palautekysely. Tässä nyt vain yksi malliesimerkki

Mitä palautetta haluaisit antaa kurssista clt140 - Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset?
<laatikko>


Topic revision: r11 - 2008-02-18 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback