Kieliteknologian itsearvioinnin tilasto-osio

En ole ihan varma, mitä kaikkea tänne on tarkoitus tulla. Otan vähän mallia kielitieteen itsearvioinneista. Kuitenkin, kieliteknologian kannalta olisi hyvä miettiä ihan erikseen, mikä on relevanttia tietoa.

Pyysin Johannalta vuosina 1997-2007 aloittaneista valmistumisvuodet per vuosikerta ja kirjoillaolevien määrän per vuosikerta.-- MirkaMikkonen - 16 Jan 2008

Opiskelijoiden määrästä

Tämä on ehkä ihan hyvä kohta lähteä liikkeelle. Aikamoisen määrän tilastotietoa löytää osoitteesta http://notes.helsinki.fi/halvi/tilast06.nsf?OpenDatabase

Hankaluutena se, että on aika sattuman kauppaa, mitä kunkin vuoden tilastoista löytyy. Lisäksi asioita ei ole määritelty kunnolla. On esimerkiksi epäselvää, mitä eroa on "yliopiston uudella opiskelijalla humanistisessa tiedekunnassa" ja "humanistisen tiedekunnan uudella opiskelijalla", kun luvut eivät ole samat. Ja miten tilastossa pitäisi ottaa huomioon opiskelupaikkansa vastaanottaneet, mutta opintojen alkua lykänneet opiskelijat? Pitäisikö jossain olla myös opiskelijoiden kokonaismäärä oppiaineessa kunakin vuonna? Jos niin, pitäisikö tästä kaikesta tehdä yksi iso vai useampi pieni taulukko?

Tämä taulukko on lähinnä sitä varten, että kerään itselleni tietoa talteen. KT = kieliteknologia TL = tietokonelingvistiikka

  pääsykokeen muutoin tulleet   muutoin lähteneet pa-opiskelijat
  kautta tulleet tulleet yhteensä valmistuneet lähteneet yhteensä yhteensä
1997 4 - 4 1 3 4 34
1998 5 - 3 2 1 3 37
1999 2 7 9 1 4 5 5(KT)/38(TL)=43
2000 9 1 10 4 3 7 16(KT)/36(TL)=52
2001 15 4 19 2 6 8 34(KT)/25(TL)=59
2002 15 - 15 - 7 7 43(KT)/18(TL)=61
2003 15 - 13 1 1 2 54(KT)/19(TL)=75
2004 14 2 16 1 5 6 71(KT)/13(TL)=84
2005 14 2 16 1 - 1 79(KT)/8(TL)=87
2006 10 - 10 - - - 81(KT)/2(TL) =83
2007 10 - 10 - - -  
yht. 113   125     -  

Muutoin tulleet -kohdassa on nyt virheellisesti 4 sellaista opiskelijaa, jotka eivät aloittaneetkaan sinä vuonna kun tulivat sisään. Onko mahdollista selvittää, minä vuonna aloittivat oikeasti? Jos ei, miten merkitään tilastoihin?

Kielitieteellä hyvä taulukko; vuosiluvuittain on listattu pääsykokeilla sisäänotettujen määrä, pääaineopiskelijoina edelleen olevien määrä, valmistuneiden määrä, muualla olevien määrä. Voiko tällaista tietoa saada jostain? Olisi aika hyvä, erityisesti jos meitä kiinnostaa se, missä määrin ihmiset vaihtavat pois kieliteknologiasta.

  97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Yht.
jatkaa opintojaan, ei HuK - - 3 3 9 7 10 10 15 10 10 77
jatkaa opintojaan, HuK - - 1 - 2 1 1 - - - - 5
opinto-oikeus päättynyt, FM 1 2 1 4 2 - 1 1 1 - - 13
-''-, HuK 1 - - - - - - - - - - 1
-''-, vaihtanut pääainetta 2 1 - 1 5 2 - 2 - - - 13
-''-, poistettu kirjoilta - - 4 2 1 4 1 3 - - - 15
-''-, muu syy - - - - - 1 - - - - - 1
pääsykokeilla sisäänotetut 4 5 2 9 15 15 15 14 14 10 10 113
heistä suoraan aloittaneet 4 3 2 9 15 15 13 15 14 10 10 110
pääsykokeilla sisäänotetut 4 3 9 10 19 15 13 16 16 10 10 125

opinto-oikeus päättynyt yhteensä 43 opiskelijalla, joista 13 (kolmasosa) sai kasaan maisterin tutkinnon. Opintojaan jatkaa yhteensä 82 opiskelijaa, joista viidellä HuK suoritettuna.

Huomioitavaa:

  • kirjoilla paljon sellaisia opiskelijoita, jotka eivät kovin todennäköisesti enää jatka opintoja. paljonko näitä on?
  • 99 otettiin opiskelijoita sisään myös erilliskokeella, siksi sisäänoton ja aloittaneiden määrä keskenään noin eri.

Tätä vois käyttää.


Topic revision: r6 - 2008-02-21 - MirkaMikkonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback