Kpk310ont Ontologiat

Syventävä kurssi ontologioista ja niiden käytöstä kieliteknologiassa.

Määritelmiä

Historiaa

Ontologioita

Ontologiakieliä
RDF - Resource Description Framework http://www.rdfabout.net/

Protege

Plugins

Työkaluja

Sovelluksia

Harjoitustyö
suoritus.txt 30.04.2007

1. Ontologia
2. Essee
3. Ohjelmointityö

1. Lisää TermFactory-ontologiaan jokin alaontologia. Alaontologia voi olla itse tehty tai lainattu. Kirjoita tarvittava siltaontologia.
2. Kirjoita essee aiheesta Ontologiapäättely ja ontologian kyselykielet
3. Ohjelmointikieli java + Jena tai Sesame -kirjastot.

-- TeroAalto - 09 Feb 2007

Topic revision: r5 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback