ikk116 Dokumenttien käsittely

Tällä sivulla on dokumenttien käsittelyyn liittyviä resursseja aihepiireittäin. Jos huomaat jotain puuttuvan, lisää se!

Käsitteitä

Tekstinkäsittelysanastoa en-fi http://sano.se/suomeksi/tekst.php

XML-sanastoa en-fi http://www.ruini.name/xml/sanasto.html

 • dokumentin muoto (tyyppi) / rakenne / koodaus / ulkoasu (rendering)

 • iskusanat digitaalinen, standardit, yhteisöllinen viestintä, mediakonvergenssi, monikanavainen julkaiseminen

 • projekti (en project) eclipse, trados "hakemisto"
 • view (fi näkymä) eclipse, msword "tapa näyttää dokkari"
 • perspective (fi näkökulma) eclipse "vakiotapa jakaa ikkuna ruutuihin"

Locale

Merkistöt

Merkkikoodaus

Fontit

Merkkien syöttö

Verkko-osoitteet

 • * Kansainväliset tiedostonnimet

Tiedostotyypit

Editorit

Tyylit

Templaatit

Web-julkaiseminen (LAMP, AJAX)

Ohjelmistoja

Tekstinkäsittely

 • PSPad

 • Notepad++

Dokumentinkäsittely

 • Microsoft Word

Ohjelmointi

 • emacs

 • eclipse (IDE)

XML

 • XMLMind

RDF / OWL

 • Protege

Kääntäminen ja lokalisaatio

 • SDL Trados Translator's Workbench

 • SDL Trados Multiterm

Konversio

 • gnu iconv (merkkikonversiot)

Formaatit/standardit

Kieliteollisuuden standardit

Web standardit

RTF

PDF

Rakenteiset dokumentit

HTML

XML

XHTML

Dokumenttikieliopit

 • DTD

 • XML Schema

 • Relax Schema

 • Docbook

 • DITA Darwin Information Typing Architecture

Transformaatiot

* XSL-T

Renderöinti

* XSL-FO

* PDF

Monikielisyys, lokalisaatio

GNU gettext

 • pootle

XLIFF

Lähteitä

-- LauriCarlson - 16 Jan 2008

Topic revision: r15 - 2008-04-15 - LauriCarlson
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback