Koska jäsennintä käytetään web-käyttöliittymän kautta, on jäsentimen nopeuden arvioiminen vaikeaa. Vaikka jäsennin toimisikin nopeasti, voi pullonkaulaksi muodostua mm. verkkoyhteydet tai www-palvelin. Tässä tapauksessa jäsennin toimi kuitenkin nopeasti: syötetylle lauseelle jäsennys tuli näkyviin noin sekunnissa.

Loppukäyttäjälle jäsennin ei aseta muisti- tai levytilavaatimuksia, sillä se toimii selaimessa. Jäsenntimen tilantarvetta palvelimella ei voi selvittää.

Jäsennyksen muotoiluun käyttäjä voi vaikuttaa muutamalla valinnalla: millaista merkkausta käytetään (vaihtoehdot c5 ja c7), sekä tulostustavan (vertikaalinen, horisontaalinen tai pseudo-XML.)

Muutamalla esimerkkilauseella jäsennys näytti olevan päällisin puolin oikea, joten jäsentimen voisi kuvitella olevan suhteellisen tarkka. Jäsennin on myös joustava: se osaa arvata tulkintoja myös tuntemattomille sananmuodoille.

-- ImmoHeikkinen - 27 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-27 - ImmoHeikkinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback