Pro gradu -tutkielma käännöskoneiden evaluoinnista

-- PaulaPentinmaki - 2009-01-13

Tutkielmassa käsitellään käännöskoneiden evaluointia. Tutkielmassa selostetaan tarkemmin evaluointimetodeja sekä koneella käännettyjen tekstien eri ominaisuuksia, joihin evaluointi kohdistuu. Tutkielmaan sisältyy myös internetissä vapaasti saatavilla olevien käännöskoneiden evaluointiosuus, joka toteutetaan käytännön testinä englannista suomeen käännettävien esimerkkitekstien avulla. Käännöksissä esille tulleita kielivirheitä analysoidaan kielitieteelliseltä ja kieliteknologiselta kannalta sekä eri käännöskoneita vertaillaan keskenään.

Topic revision: r2 - 2009-01-13 - PaulaPentinmaki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback