Ohjeita gradun kirjoittamiseksi LaTeXilla

Kysymyksiä ja vastauksia

Tähän saa lisätä kysymyksiä ja ne, jotka arvelevat tietävänsä mahdollisia ratkaisuja voivat kirjata niitä tähän.

Kysymys:

Vastaus:

Vinkkejä

Lähdeluettelon oletusotsikon Viitteet voi muuttaa lisäämällä Tex-tiedoston preamble-osaan seuraavan rivin:

\addto\captionsfinnish{\renewcommand{\refname}{Lähteet}

Tekstin oletuskirjasinlajin saa muutettua esteettisemmäksi Palatinoksi lisäämällä preamble-osaan:

\usepackage[osf,sc]{mathpazo} 

Muitakin kirjasimia löytyy, paras ohje: http://www.tug.dk/FontCatalogue/


Alla sivulta http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/opi_ohje/opi_ohje.html löytyneiden ohjeiden mukaan tehty LaTex-pohja ja -viittaustyyli. Tyylillä saa suomenkielisen lähdeluettelon t.s. viittauksiin ja tekijäluetteloon ei esim. tule "and"-sanaa.

Viittaustyylejä voi luoda itse latex makebst -komennolla. Master-tiedosto on merlin.mbs ja kielitiedosto finnish.mbs

-- KimmoKoskenniemi - 2009-02-11

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Unknown file formatbst ykiel_gradu.bst manage 29.5 K 2009-02-17 - 08:50 UnknownUser Yleisen kielitieteen laitoksen viittaustyyli LaTexiin
Unknown file formattex ykiel_gradu.tex manage 2.5 K 2009-02-16 - 17:10 UnknownUser Yleisen kielitieteen gradupohja
Topic revision: r8 - 2010-03-31 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback