Gradu

Henna-Riikka Laitinen

Dialogijärjestelmät roolipeleissä (?)

1. Johdanto

2. Mitä parantunut dialogi tuo peleihin?

 • Ehkä hieman historiaa, kuinka asiat ovat nyt, pohdintaa kuinka voisivat olla

3. Dialoginhallinta roolipeleissä

 • Mitä erityistä juuri roolipeli-konteksti tuo dialoginhallintaan?
 • Mitkä perinteiset dialogitekniikat sopivat parhaiten peleihin?

4. Kuinka tätä on lähestytty tähän mennessä?

 • MRE
 • Façade

5. Nykyisten järjestelmien arviointia, mihin suuntaan voisi kehittyä?

6. Yhteenveto

Lähteet

Aikataulu

 • Kevät06-kesä Materiaalin kasaamista, verkkomoninpeleihin keskittyen.
 • 14.09.06 Tapaaminen Koskenniemen kanssa, selkiintyi kuka ohjaa gradun yms.
 • 11.10.06 Ensimmäinen esitelmä, jossa aiheen pohtimista.
 • 12.10.06 Graduseminaari osa 1, josta hyviä käytännön ohjeita ja ideoita.
 • Pari viikkoa sairastamista, Spoken Dialogue Technology -kirjan lukemista.
 • 09.11.06 Graduseminaari osa 2
 • 15.11.06 Tapaaminen Koskenniemen kanssa.

 • 24.01.07 2. esitelmä
 • viim. helmikuussa palautus?
Topic revision: r6 - 2006-11-17 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback