Malliopiskelijan kurssipäiväkirja

Ensimmäisen kerran oppimistehtävät

 • Lue 1. kerran materiaalipaketti
 • Tee tehtävä 1 materiaalista ja lisää tähän vastauksesi:
 • Tee tehtävä 2 materiaalista ja lisää tähän vastauksesi:
 • Määrittele lyhyesti käsiteryhmän jäsenten erot (tai samuudet):
  • lekseemi, lemma*, perusmuoto
  • sanamuoto, sanetyyppi, sane
  • johtaminen, taivutus
  • morfeemi, morfi, allomorfi
  • isoloiva*, agglutinoiva, fusioiva* kieli
  • juuri, vartalo,
  • vartalon astevaihtelu*, vahva vokaalivartalo
  • yhdyssana, sanaliitto*, fraasi*

(yllä 3 välilyöntiä + tähti + väli + Set + ALLOWTOPICVIEW + väli + = + väli jne.)

Omia muistiinpanoja

 • ...

-- AnssiYliJyra - 2012-11-01

Topic revision: r1 - 2012-11-01 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback