Käyttäjien huomioita Hippu-konee ohjelmistosta

Vähän hyödyllisempiä havaintoja

Twol-analysaattorit.

 • fintwol toimii vielä hippu1.csc.fi -koneella, muttei oletusarvoisella hippu3.csc.fi -koneella.
 • Se käsittelee kansalliset merkkimme oikein kun sen syötteen koodaa Latin1:ksi:
  $ iconv -f utf8 -t latin1 | fintwol | iconv -f latin1 -t utf8
  FINTWOL Copyright (C) Lingsoft, Inc. 2010
  kokeilen 
  ohjelmaa
  "<kokeilen>"
    "kokeilla" V PRES ACT SG1
  "<ohjelmaa>"
    "ohjelma" N PTV SG
  

module -komennot

Module asetukset eivät automaattisesti ole oikein. Näihin tilanteisiin ei ole valmiita ohjeita. Tältä sivulta on kommentoitu piiloon keskeneräisiä selvittelyjä tähän liittyen.

-- AnssiYliJyra - 2012-11-08

Topic revision: r3 - 2013-02-03 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback