-- MinkaZotow - 2010-02-14 “System for automatic morphological analysis of Spanish” , Agme http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/agme/

Jäsennin on vapaasti ladattavissa akateemiseen käyttöön ja vie kovalevytilaa 15,9 MB ja keskusmuistia oman kokemuksen perusteella n. 12 MB. Ohjelman nopeudeksi ilmoitetaan 5 KB sekunnissa. Lyhyt kuvaus on englanniksi, mutta ohjelman muut tekstit, ohjeet yms. ovat espanjaksi. Ohjelmalle voi syöttää tavallisen muotoillun tekstitiedoston, jonka se palauttaa toisena tiedostona saneistettuna. Kustakin saneesta palautuu perusmuoto ja taivutusmuodon piirrekoodit. Koodit ovat niin erikoisia, että itse en ainakaan espanjaa osaamattomana saanut niistä selvää. Tämä on beta-versio ja ongelmista pyydetään ilmoittamaan tekijöille.

Topic revision: r1 - 2010-02-14 - zotow
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback