FreeLing on joukko kielityökaluja, siihen kuuluu mm. morfologinen jäsennin. Kokeilin jäsentimen espanjankielistä versiota.

(7.1.) Jäsennin ottaa syötteeksi muotoilematonta tekstiä.

(7.2.) Jäsennin tulostaa perusmuodon ja koodin, josta selviää sanaluokka ja taivutusluokkatietoa. Mahdollisia tulkintoja voi olla useampia, jolloin jäsennin antaa kullekin niistä todennäköisyyden.

(7.3.) 1. Nopeus Ei tietoa

2. Tilantarve Ei tiedossa

3. Kattavuus Kattavuuden arviointi jää nyt arvailujen varaan varsinkin kun demo hyväksyy syötteeksi vain lyhyitä lauseita. Useimmille sanoille jäsennin palauttaa paljon mahdollisia tulkintoja, joiden joukossa on oikea.

4. Tarkkuus Ks. yllä

5. Analyysin yksityiskohtaisuus Perusmorfologia kuten verbien tapa-, paikka-, aika- ja persoonamuodot ratkeavat hyvin, johtomorfeemeja tai yhdyssanoja jäsennin ei osaa etsiä.

6. Virheellisten muotojen hyväksyminen Ohjelma antaa jonkin tulkinnan kaikille merkkijonoille. En löytänyt sellaista virheellistä taivutusta, jonka jäsennin olisi osannut arvata virheestä huolimatta oikein.

7. Johtimet ja yhdyssanat Ks. kohta 5.

8. Tuntemattomat sananmuodot Jäsennin tekee morfologiselta pohjalta arvauksia keksityille sanoille. Lausekonteksti ei vaikuta arvauksiin, joten vaikuttaa siltä ettei morfologinen jäsennin käytä hyväkseen kontekstia tuntemattomien sananmuotojen jäsentämisessä taikka tunnettujen sananmuotojen eri tulkintojen todennäköisyyksien arvioinnissa, vaikka LingSoftissa on kuitenkin myös sanaluokkataggeri, joka osaa käyttää kontekstia.

-- JanGuillen - 03 Mar 2008

Topic revision: r2 - 2008-03-03 - JanGuillen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback