Jäsentimen demo on käytettävissä netissä. Haku on melko nopea, 33 sanan lause meni (laskemalla) alle kahdessa sekunnissa sivunlatauksineen. Tarkempaa tietoa jäsentimen suorituskyvystä ja vaatimuksista en löytänyt.

Jäsennin tarjosi melkein kaikkiin sanoihin myös oikean ratkaisun. Monitulkintaiset taivutusmuodot se käsitteli kaikilla mahdollisilla tavoilla, eikä ottanut kantaa siihen, kumpi ratkaisuista kyseisessä kontekstissa olisi oikea. Analyysi oli yksityiskohtainen, esimerkiksi: sanoi, sanoa +V+ACT+IND+PT+SG+PER3

Jäsennin merkitsee erikseen yhdyssanan rajakohdan. Jos sanassa on yksikin kirjain, joka tekee sanasta ei-suomenkielisen, jäsennin ei välttämättä osaa käsitellä sanaa. Jäsennin hyväksyy jonkin verran kieliopin vastaisia muotoja, en edes keksinyt tarpeeksi kokeiltavaa. Ainakin keksityt yhdyssanat jäsennin käsittelee kuten ”oikeat sanat”.

-- JohannaTervala - 27 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-27 - JohannaTervala
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback