Jäsennin, josta teen selvityksen, löytyy sivulta http://www.redbrick.dcu.ie/~tinsley/ . Se analysoi espanjan sanoja. Se näyttää olevan suhteellisen nopea, mutta en voi sanoa tarkasti koska minulla ei ole nyt niin hyvä yhteys.

Jäsennin voi ottaa syötteekseen sekä yksittäisiä sanoja että kokonaisia lauseita, mutta se analysoi kutakin sanaa erikseen, eikä tee minkäänlaista syntaktista analyysia. Se antaa kullekin sanalle kaikki mahdolliset analyysit, jotka se löytää, vaikka eivät kaikki sovi kyseiselle lauseelle. Se antaa sanaluokan, ja muitakin ominaisuuksia kuten luku, suku, persoona jne. Sen verran kuin olen kokeillut tätä ohjelmaa, sen analyysi on ollut lähes aina oikea, ja se en analysoinut mitään olematonta sanaa. Koska se on vain morfologinen analysaattori, se ei välitä syntaktisista virheistä. Mutta ohjelman todella suuri puute on se, että se ei osaa paljon sanoja - ei edes hyvin tavallisia sanoja kuten hermano, silla jne.

-- AndreiDumitrescu - 27 Dec 2006

Topic revision: r1 - 2006-12-27 - AndreiDumitrescu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback