Järjestelmä ottaa syötteeksi ainakin tavallista tekstiä. Tulosteena saadaan yksinkertainen jäsennys, jossa jokaiseen sanaan on vain liitetty sanaluokkaa ja muotoa kuvaava tägi.

Järjestelmän lataaminen ja toiminta on melko hidasta. Järjestelmän oman arvion mukaan 52,80 sanetta sekunnissa. Sen lisäksi alkukäynnistyksessä kestää, ilmeisesti järjestelmä perustuu tilastollisiin menetelmiin ja opetussetin lataaminenkin on hidasta. Järjestelmä antaa kaikille sanoille jonkin tulkinnan, mutta on merkittävän usein pielessä esimerkiksi sanoissa jotka voisivat asunsa puolesta olla sekä verbejä että substantiivejä. Ohjelma hyväksynee mitä tahansa muotoja ja yrittää aina keksiä jotain.

-- TommiPirinen - 28 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-28 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback