-- KaisaVuornos - 22 Mar 2007 10. Perseus Word Study Tool ottaa syötteekseen yksittäisiä latinan sanoja eli saneita. Jäsennin tulostaa sanakirjahaun perusteella annetulle sanalle merkityksen, sanan kreikankielisen juuren, juuren tyypin, taivutuspäätteen, suvun, sanaluokan, sijamuodon, luvun ja korpus esiintymät ja frekvenssit latinan kielisessä proosassa, lyriikassa ja tekstissä. Ominaisuuksia ei saatavilla (nopeus, tilantarve, tarkkuus, kattavuus). Ei hyväksy virheellisiä syöttöjä. Ei tarjoa tulkintoja tuntemattomille sanamuodoille.

Topic revision: r1 - 2007-03-22 - KaisaVuornos
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback