Analyysi on nopeaa, pitkäkin lause analysoidaan alle sekunnissa. Oman koneen keskusmuistia ja levytilaa palvelu ei rajoita, koska se on nettipohjainen. Tarkkuudesta en osaa paljon sanoa koska en osaa sanaakaan bulgariaa, mutta näytteessäni 18 erillistä yksikköä antoi 15 erillistä analyysiä joista yksi oli merkitty tuntemattomaksi. Analyysi antaa paljon informaatiota: sanaluokan, suvun, taivutusmuodot sekä numeroita jotka kotisivulta löytyneen dokumentaation perusteella ilmeisesti merkitsevät sanan roolia lauseenjäsenenä.

-- JakkeElonen - 27 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-27 - JakkeElonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback