Machinese Phrase Tagger

Machinese Phrase Tagger ottaa syötteekseen sekä tavallista tekstiä että XML-merkattua tekstiä. Se tulostaa perusmuodon, sanaluokka- ja pintasyntaktiset tagit. Ohjelma on ominaisuuksiensa mukaan kevyt ja nopea. Se merkitsee yhdyssanojen osat, mutta ei erota johtimia. Analyysi ei ole kovin yksityiskohtaista ja se hyväksyy myös virheellisiä sananmuotoja, esim. autollä.

-- KristaSeppala - 21 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-21 - KristaSeppala
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback