PILAF antaa sananmuodosta perusmuodon, sanaluokan ja joitakin sanaluokkakohtaisia tietoja kuten suku, luku, persoona, aikamuoto jne. Ei erota johtimia (kokeilin tavallisella tekijän johtimella –eur sekä etuliitteillä in- ja pré- ). Ei yritä arvata ennestään tuntemattomille sananmuodoille tulkintoja, vaan antaa niille koodin cls eli SuperCl, en tiedä mitä se tarkoittaa. Toisaalta en keksinyt yhtään virheellistä sananmuotoa, jonka ohjelma olisi hyväksynyt.

Syötin ohjelmalle noin 300 sanetta lastenkirjasta ”Le Petit prince” (helppoa kieltä), joista kahdeksalle se antoi tulkinnan cls. Kahdessa oli kirjoitusvirhe, neljässä väliviiva, jota ohjelma ei ilmeisesti tunnista (ranskassa väliviivaa käytetään esim. kysymys- ja imperatiivirakenteissa) ja kahden saneen perässä kolme pistettä, jota ohjelma ei myöskään tunnista.

-- AuroraSeppanen - 25 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-25 - AuroraSeppanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback