Oppaita ja itseopiskelumateriaalia

Tilastollisiin menetelmiin liittyviä lähdemateriaaleja

Hyödyllisiä R-ohjelmointiin liittyviä lähteitä

Seuraavia voi käyttää hyvin yleisenä apuna, josta löytää toisaalta funktioiden nimiä, joita ei juuri nyt muista ja jonka avulla myös katsoa tarkempiakin ohjeita R:n ?funktio -komennolla:

Seuraavista lyhyistä johdannoista löytää useinkin suoraan esimerkkejä siitä, miten tietty tavallinen analyysi tai piirros tehdään:

Seuraavissa on yksityiskohtaisempia R-kielen ja sen soveltamisen esimerkkejä:

-- AnssiYliJyra - 2012-09-07

Topic revision: r1 - 2012-09-07 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback