Mallisivu tilastollisten menetelmien kuvaamiseksi

 • Menetelmän nimi
 • Käyttötarkoitus
 • Esimerkkejä käyttötarkoituksesta
 • Käytön edellytykset ja oletukset
 • Samankaltaiset menetelmät
 • Tärkeimmät erityispiirteet suhteessa muihin
 • Testin palauttamat arvot
 • Havainnollinen käyttöesimerkki R:llä
 • Arvojen tulkinta
 • Merkitsevyyden tunnistaminen arvoista
 • Käytetyt lähteet
 • Ensimmäinen kommentti
 • Toinen kommentti

-- AnssiYliJyra - 2012-09-28

Topic revision: r4 - 2012-10-04 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback