Ensimmäinen luentakerta

Kokeen luonne

 1. Deterministinen koe: Jos kokeen lopputulos voidaan ennustaa tarkasti alkutilanteen ja ilmiön ominaisuuksien perusteella, on ilmiö deterministinen.
 2. Satunnaiskokeella on useampi kuin yksi mahdollinen lopputulos - tämä vaatii, että koe voidaan toistaa samoissa olosuhteissa.

Missä määrin kieli on satunnaista?

 1. Missä ilmiöissä on satunnaisuutta (ks. viime vuoden materiaali)
 2. Mitkä asiat vähentävät satunnaisuutta kielessä?

Anna esimerkkejä satunnaisista ilmiöistä: (ks. viime vuoden materiaali)

 1. Nopan heitto
 2. Atomin hajoaminen
 3. ...

Mitä ovat odotusarvo ja suurten lukujen laki ja miten ne liittyvät toisiinsa?

Satunnaiskokeessa:

 • alkeistapahtuma = mahdollinen lopputulos
 • otosavaruus = kaikkien mahdollisten lopputulosten joukko, perusjoukko
 • tapahtuma = otosavaruuden osajoukko
 • tapahtumasysteemi = otosavaruuden osajoukkojen joukko

Anna esimerkkejä satunnaiskokeiden otosavaruuksista:

 • kaksi nopan heittoa: (1,1), (1,2), (2,1), ..., (6,6)
 • sanan pituus: 1,...,

Joukko-oppia:

 • leikkaus
 • yhdiste
 • erotus
 • joukon komplementti

Klassinen todennäköisyys

 • alkeistapahtumat yhtä todennäköisiä
 • äärellinen otosavaruus

Tehtävä

-- AnssiYliJyra - 2012-09-06

Topic revision: r2 - 2012-09-07 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback