Lähdemateriaalina käytettyjä luentoja ja harjoituksia koskevat kriittiset huomiot ja korjausehdotukset

Kontribuoijat: Antoine (huomiot 1-3), ...

1. Nollahypoteesi ja keskiarvot. "CLT255, 5. luentokerta"

Sivulla lukee:

"Testi ei anna perusteita hylätä nollahypoteesia eli oletusta, että kummassakin kielessä keskipituudet olisivat samoja." [...] "On tärkeää muistaa, että nollahypoteesin hylkääminen ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin osoitettu, että keskiarvot ovat samat."

Korjaus: Pitäisi varmaan olla:

"On tärkeää muistaa, että nollahypoteesin hylkäämättä jättäminen ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin osoitettu, että keskiarvot ovat samat."

2. Raja-arvolauseen puuttuminen "CLT255: Kuudes materiaalierä"

Osan "Tilastollisen käsittelyn perusasetelmia" viimeisen kappaleen alussa lukee:

"Normaalijakautumasta poimitun otoksen keskiarvo sattuu noudattamaan myös normaalijakautumaa"

Huomio: Tämä on oikein, mutta miksei tässä mainita keskeisen raja-arvolausetta? Koska kieliteknologiassa otokset ovat usein suuria, voidaan olettaa, että keskeisen raja-arvolause on meille varsin hyödyllinen.

3. T-testin käyttö "CLT255: Kuudes materiaalierä"

Osan "Onko muuttujan keskiarvo tietty?" viimeisen kappaleen alussa lukee:

"Kuten näistä t-testin kuvailuista huomataan, testin mielekäs käyttäminen edellyttää sitä, että muuttujamme on normaalisti jakautunut. Ohjelma tietysti laskee testin arvot mille tahansa lukusarjoille, mutta sellaisten tulosten tulkinnalle ei ole perusteita, eikä sellaisia testejä pitäisi julkaisuihin tai opinnäytteisiin laittaa."

Huomio: Tämä pätee, jos otos on pieni (< 30). Otoksen ollessa suuri (>= 30), vapausaste on myös suuri, jolloin t-jakauma lähestyy normaalijakaumaa ja t-testin käyttö on mahdollinen, vaikka muuttuja ei olisikaan normaalisti jakautunut. Toki tällaisessa tapauksessa on tavanomaisempaa käyttää z-testiä, mutta t-testinkään käyttöä ei voine pitää virheellisenä.

-- Sivun perustanut AnssiYliJyra - 2012-09-30

Topic revision: r1 - 2012-09-30 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback