• Juho: kaksikielinen korpus

  • Maija: Harjoitustyö B (ristiintaulukointia ja testausta)

  • Lari: Harjoitustyö E (kirjan teksti aikasarjana)

  • Juha: Harjoitustyö D (yhden tekstin homogeenisuus)

  • Sini: Harjoitustyö E (kirjan lauseet aikasarjana)

  • Edyta: kaksikielinen korpus

-- AntoineTrux - 2012-10-17

Topic revision: r7 - 2012-11-05 - EdytaJurkiewicz
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback