CLT255: Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä - lukuvuosi 2012-2013

Ideoita kurssin kehittämiseksi ensi vuonna (kerätty 12/2012)

  • Opetus voisi antaa malleja erilaisiin tutkimuksenasetteluihin
  • Baayenin kirja ei ole optimaalinen oppikirja, koska se jo itsessään edellyttää taustatietoina R:ää ja tilastieteen perusteet
  • Teemu Luojolan moniste on käyttökelpoinen
  • Viikottaiset tehtävät olisi helpompi sulattaa kuin yksi iso harjoitustehtävä
  • Alussa kaivattaisiin enemmän perusteita. Nyt alku oli jyrkkä kuin kylmä suihku
  • Opetuksessa voisi olla käytössä yksi aineisto johon keskitytään koko ajan
  • Esimerkkejä tarvitaan lisää
  • Taksonomista on ollut apua
  • Kurssilla on nähdäkseni kirjavia tavoitteita: 1. tilastotieteen perusteiden hallitseminen, 2. R:n hallitseminen, 3. tilastollisten menetelmien soveltaminen kielitieteeseen. Voisiko tavoitteiden pilkkominen auttaa? Mitä, jos esimerkiksi kurssin "Edeltäviin opintoihin" lisättäisiin tilastotieteen perusteet, jolloin kurssi voisi keskittyä tavoitteisiin 2 ja 3? Oletan, että Helsingin yliopistolla on kursseja, joissa opetetaan tilastotieteen perusteet. Voitaisiinko kieliteknologian opiskelijat ohjata näille kursseille?

Materiaalia

Uutta:

Opetuskertakohtainen opetusmateriaali

Harjoitustehtäväportfoliot

--Main.AnssiYliJyra - 2012-09-01

Topic revision: r24 - 2013-01-22 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback