CLT255: Kuvien saaminen R:stä omaan dokumenttiin

R:llä on helppo saada kuvia tietokoneen ruudulle. Omalla työasemalla ajetulla R-ohjelmalla se on erityisen ongelmatonta. Jos R:ää ajaa palvelimella, kuvat saa silloinkin työaseman ruudulle, ks. ohjeita yhteydestä palvelimeen oppiaineen sivulla. Windowsilla täytyy PuTTY -ohjelman kanssa käyttää WinAXE -ohjelmaa ja sopivia asetuksia ja Linux-työasemalla riittää, kunhan ssh -komentoon laittaa valitsimen -X.

Kuvat voi tulostaa erinäisissä kuvaformaateissa, kuten jpg ja png ohjaamalla graafinen tulostus siksi aikaa vastaavaan näennäislaitteeseen. Kun tulostus on ohjattu tällaiseen, kuva ei tule ruudulle vaan menee tiedostoon. Lopuksi tulostus ohjataan takaisin ruudulle (dev.off()), siis esim.:

jpeg(file="kuva.jpg")
plot(ts(x))
dev.off()

Funktioiden parametreista saa lisää tietoa kysymällä esim. ?png -komennolla.

-- KimmoKoskenniemi - 2011-12-21

Topic revision: r1 - 2011-12-21 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback