CLT255: Harjoitustyön keskustelualue

Kirjoita kysymyksesi tai vastauksesi alla olevaan laatikkooon ja napsauta sen vieressä oikealla puolella olevaa "Add comment" -nappulaa. Kurssilaisten toivotaan vastaavan toistensa kysymyksiin ja viesteihin. Luennoija osallistuu tarvittaessa ongelmien ratkaisemiseen. 

-- KimmoKoskenniemi - 2011-12-16

Topic revision: r2 - 2011-12-21 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback