CLT255: Kieliteknologia tilastomemetelmät (syksy 2011)

Luentokerrat ja muuta materiaalia

Hyödyllisiä lähteitä

Seuraavia voi käyttää hyvin yleisenä apuna, josta löytää toisaalta funktioiden nimiä, joita ei juuri nyt muista ja jonka avulla myös katsoa tarkempiakin ohjeita R:n ?funktio -komennolla:

Seuraavista lyhyistä johdannoista löytää useinkin suoraan esimerkkejä siitä, miten tietty tavallinen analyysi tai piirros tehdään:

Seuraavissa on yksityiskohtaisempia R-kielen ja sen soveltamisen esimerkkejä:

Linkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia

  1. Miksi korrelaatiokertoimen neliö voidaan tulkita selitysasteena, siis osuutena, jonka x selittää y:stä esim. yhden muuttujan lineaarisessa regressiomallissa?
    Ks. Wikipedian Coefficient of determination -artikkeli

-- KimmoKoskenniemi - 2011-08-26

Topic revision: r17 - 2013-08-13 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback