CLT255: Yhdeksäs luentokerta

Harjoitustyö

Kurssin suorittamiseksi ja arvostelun pohjaksi kukin osallistuja tekee pienen harjoitustyön, joka ei saa muodostua miksikään pitkittyväksi projektiksi, vaan mitoittuu kurssin 3 opintopisteen työmäärän mukaan. Tehtävän kohteena on suorittaa yksi kokonainen arviointi, josta kirjataan tehtävien 6-9 mukaiset näkökulmat. Harjoitustyön tulos on siis noin viisisivuinen raportti, jossa on otsikko ja jakso:

  • aineiston valinnasta ja selitys, missä suhteessa valitut aineistot ovat hyviä (tai mitä puutteita niissä on),
  • verrattavista ohjelmista ja perustelu (tai selitys) siitä, miksi näihin päädyttiin
  • miten aineisto saatettiin tilastollisen testiin tai ohjelmaan sopivaan muotoon (komennoilla, editoriohjelmalla, tukkimiehen kirjanpidolla tms.),
  • mitä tilastollista testiä käytit ja miten sekä
  • erityisesti, mitä testi osoitti tai ei osoittanut.

Varoituksen sanana siis se, että tämä harjoitustyö ei ole gradu, väitöskirja eikä edes kandidaatintyö, vaan osa 3 op kurssin suorituksesta. Valitkaa siis kohtuullisen kokoisia ja helposti saatavia aineistoja, etsikää terveellä kaupunkilaisjärjelle työtä säästäviä tapoja testaamiselle ja muuntamisella. Käsityö voi joskus olla nopeampaa.

Ennen kaikkea: Tarkoitus on oppia, ja kysymällä oppii. Kysymys-vastaus -osaston lisäksi saa lähettää sähköpostia luennoijalle. Kysykää mieluummin ajoissa, kuin että jäätte pohtimaan pitempään (kuten meillä täällä päin maailmaa on valitettavasti tapana).

Toivottavaa on, että saatte työn valmiiksi tämän lukukauden aikana, mutta jos teillä on vaikeuksia sovittaa työmäärää ennen joulua, sopikaa aikataulusta luennoijan kanssa.

-- KimmoKoskenniemi - 2010-12-10

Topic revision: r1 - 2010-12-10 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback