CLT255: Seitsemäs luentokerta

Luennolla oli vain yksi kuulija paikalla. Puhuttiin enimmäkseen muuta eli kerrattiin aiempien kurssien menetelmiä, joilla aineistoja voisi muokata tilastolliseen käsittelyyn sopiviksi.

Käsiteltiin alla oleva esimerkki, johon liittyvä aineisto on tämän sivun liitetiedostona.


> F = read.table("baskerfisntlen.txt", header=T)
> FT = ts(F)

> ??autocorr

> ?plot.acf

> acf(F$LEN,lag.max=100)

> TB = table(F$LEN)

> plot(TB)
> plot(ecdf(TB))
> plot(ecdf(FT))

-- KimmoKoskenniemi - 2010-11-25

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Texttxt baskerfisntlen.txt manage 21.3 K 2010-11-26 - 07:35 KimmoKoskenniemi Suom. Baskervillen virkkeiden pituudet
Topic revision: r4 - 2010-12-02 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback