CLT255: Kieliteknologia tilastomemetelmät (syksy 2010)

Luonnostelua sisällöksi:

 • Tilastollisista menetelmistä yleensä (tarkastelu, riippuvuussuhteiden tunnistaminen, hypoteesit ja niiden testaaminen).
 • Selitettävät muuttujat ja selittävät t. taustamuuttujat.
 • Kielellisten ilmiöiden hahmottaminen tilastollisena ilmiönä eli ns. havaintomatriisina, esimerkkejä.
 • Satunnaisuus, todennäköisyys,
 • Testaamisen perusajatus, nollahypoteesi,
 • Jakautuma, binomi-, normaali- ym.
 • Moniulotteisuus
 • Koneoppimisesta: mitä sillä tavoitellaan, millaisia menetelmiä on
 • Jäsentäminen ja siinä käytetyt tilastolliset menetelmät

Keskustelualue

Erityisesti tehtävistä 6-9 on tarkoitus keskustella alla olevalla sivulla:

Luentokerrat

Linkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Miksi korrelaatiokertoimen neliö voidaan tulkita selitysasteena, siis osuutena, jonka x selittää y:stä esim. yhden muuttujan lineaarisessa regressiomallissa?
  Ks. Wikipedian Coefficient of determination -artikkeli

-- KimmoKoskenniemi - 2010-09-02

Topic revision: r17 - 2010-12-10 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback